Unikt tilbud til deg som står utenfor ordinært arbeidsliv

I vår formålsparagraf står det:

Selskapets virksomhet er å gi personer som har liten
mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet kompetanse,
opplæring og motivasjon gjennom tilrettelagt produksjon,
arbeidspraksis i skjermet virksomhet for en periode, eller mulighet
for varig tilrettelagt arbeid.
Selskapet skal samarbeide med NAV og andre aktører i
markedet for å sikre et helhetlig tilbud. Videre skal selskapet
produsere varer og tjenester for et
marked.


Ansettelser av ikke yrkeshemmede medarbeidere og inntak og utskriving av yrkeshemmede arbeidstakere, skal skje i samsvar med retningslinjer fra Nav.

Aktivum Rælingen har to verdikjeder:

1. Kommersiell drift

2. Attføringsarbeid

Vi driver en av regionens flotteste og største gjenbruksbutikker, og har de fleste varetyper innen gjenbruk. Nå også klær.

I tillegg har vi et snekkerverksted som produserer lister og utemøbler.

I tilknytning til overnevnte driver vi en transporttjeneste knyttet opp mot henting og levering av møbler til vår gjenbruksbutikk.

I tillegg er vi fra høsten 2013 med i prosjektet Epleslang, hvor vi plukker epler i hagene her på Romerike, og får disse presset til eplemost.

Vårt attføringsarbeid er vårt primære mål, og vi arbeider på oppdrag fra NAV Rælingen. Målet er å tilbakeføre deltakere til ordinært arbeidsliv eller benytte deres restarbeidsevne her ved Aktivum.

Graden av tilrettelegging og medvirkning baserer seg på deltakernes individuelle behov. Alle deltakere ved Aktivum skal være aktive deltakere i eget liv / attføringsløp.

Vår visjon:

- VI KAN

Våre verdier:

Arbeid

Kunnskap

Trivsel

Inkludering

Verdier

Utvikling

MennesketAktivum Rælingen AS
Øvre Rælingsveg 176
2008 Fjerdingby

Tlf: 64801030

Email:
post@aktivum.ralingen.no